POLITYKA PRYWATNOŚCI

KD Capital Partners sp. z o.o, właściciel serwisu startoffice.pl, nowyswiat33.pl oraz chmielna2.com, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

my, nasze – KD Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa.
Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do KD Capital Partners sp. z o.o
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do KD Capital Partners sp. z o.o w ramach których świadczymy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: www.startoffice.pl, www.nowyswiat33.pl, chmielna2.com
Umowa główna – umowa jaką można zawrzeć osobiście lub za pośrednictwem serwisu z KD Capital Partners Sp. zo.o.. tj:
Umowa najmu
Warunkowa zgoda na rejestrację firmy
Umowa na prowadzenie KPiR ( księgowość )
Umowa na prowadzenie KH ( księgowość )
Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony w serwisie pod linkiem: https://startoffice.pl/umowa-2/
https://startoffice.pl/warunkowa-zgoda/, https://startoffice.pl/umowa-o-prowadzenie-kpir/, https://startoffice.pl/umowa/
Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik ( Klient ).

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych jest KD Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami:
a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego znajdującego się w naszych serwisach lub
b) drogą mailową na adres: odo@startoffice.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w celu przygotowania i realizacji umowy głównej.
W tym celu przetwarzamy dane osobowe zwykłe takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania/siedziba firmy , NIP/KRS, numer ewidencyjny PESEL seria i numer dowodu osobistego osoby reprezentującej firmę oraz osób upoważnionych do osobistego odbioru korespondencji w imieniu Administratora.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów oraz realizacji umowy głównej.Wykaz dostawców, z których usług korzystamy ( Wykaz jest na bieżąco aktualizowany ):
Google – poczta
Atthost – usługa hostingowa
MMSoft – program do administrowania Klientami i prowadzenia rozliczeń
Symfonia – program księgowy
Saldeo – program księgowy
Dywidenda
Lokalizacja: Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Nasi dostawcy dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
Organy państwowe: Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od rozwiązania umowy głównej dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
W przypadku wysłania formularza rejestracyjnego celem zawarcia umowy głównej i nie dokończenia procesu podpisania umowy głównej, Twoje dane zostaną usunięte po 90 dniach od momentu wysłania formularza rejestracyjnego

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo do cofnięcia zgody – masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie wysyłania formularza rejestracyjnego. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić realizację umowy głównej, którą zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie rozwiązania umowy głównej.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: rt. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych – masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? – jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków – możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL).

8. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.