Załącznik nr 2 do Umowy Najmu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

§ 1 – DEFINICJE

1. Najemca – osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług najmu powierzchni biurowej.

2. Wynajmujący – Startoffice.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000907227, NIP 5252867391, REGON 389256287, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

3. Umowa Najmu –umowa najmu powierzchni biurowej zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

4. Lokal – lokal przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa lub ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa.

5. Warunkowa zgoda na rejestrację firmy – warunkowa zgoda na rejestrację firmy zawarta pomiędzy Startoffice.pl Sp. z o.o. a Najemcą.

§ 2 – PRZEDMIOT UMOWY

1. Wynajmujący udostępnia Najemcy w zamian za zapłatę przez Najemcę określonego w Umowie Najmu czynszu powierzchnię biurową w Lokalu przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa lub ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, celem zarejestrowania pod adresem tego Lokalu siedziby, posiadania adresu do korespondencji oraz korzystania z sali konferencyjnej.

2. Najemcy w stosunku do Lokalu przysługują tylko uprawnienia wyraźnie określone w Umowie Najmu oraz niniejszym Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy Najmu.

3. W przypadku warunkowej zgody na rejestrację firmy do zawarcia umowy dochodzi po spełnieniu się warunku w formie powstania podmiotu, dla którego rejestrowana będzie siedziba.

4. Wynajmujący nie udostępnia Najemcy powierzchni Lokalu celem udostępniania mu adresu zamieszkania.

5. Najemcy przysługuje prawo przebywania w Lokalu w zakresie ustalonym w Umowie Najmu oraz Regulaminie. Najemcy przysługuje prawo do przechowywania dokumentacji w Lokalu, związanej z prowadzoną przez Najemcę działalnością, na zasadach określonych w Umowie Najmu oraz Regulaminie.

6. Najemca nie ma prawa do podnajmu ani użyczenia Lokalu.

7. Wynajmujący może udostępnić powierzchnię biurową w Lokalu także innym osobom niż Najemca, na co Najemca wyraża zgodę.

8. Najemca oświadcza, że wszystkie ruchomości ( w szczególności sprzęty biurowe, meble, komputery, urządzenia wielofunkcyjne etc.) znajdujące się w Lokalu nie są jego własnością i nie przysługuje mu do nich jakikolwiek tytuł prawny, nie mogą stać się przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Najemcy.

9. Najemca prowadzący sprzedaż wysyłkową zobowiązany jest w informacjach umieszczanych na materiałach reklamowych lub stronach internetowych poinformować, że adres Lokalu jest wyłącznie adresem korespondencyjnym.

§3 – PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI

1. Wynajmujący zobowiązuje się do przyjmowania w Lokalu, w okresie obowiązywania Umowy Najmu, korespondencji kierowanej do Najemcy na adres Lokalu, związanej z prowadzoną przez Najemcę działalnością.

2. Za korespondencję uważa się przesyłkę w formie listu poleconego ( przesyłka rejestrowana ) lub zwykłego, prawidłowo nadaną i opłaconą, kierowaną do Najemcy na adres Lokalu, przesyłaną i doręczaną przez operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – Prawo pocztowe, właściwe organy państwowe, osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. Za korespondencję uważa się również przesyłki przesyłane lub doręczane przez firmy kurierskie lub innego operatora pocztowego niż Poczta Polska, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Najemca może dodatkowo zlecić Wynajmującemu za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w § 10 odbiór awizowanej korespodencji lub też awizowanie oznaczonej korespondencji. Zlecenie odbioru korespodencji awizowanej lub awizowanie oznaczonej korespondencji może być dokonane poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail Wynajmującego.

4. W celu umożliwienia wykonywania przez Wynajmującego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 oraz 3, Najemca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Wynajmującemu pełnomocnictwa do przyjmowania korespondencji – według wzoru określonego w Załączniku numer 1 do Umowy, a także pełnomocnictwa pocztowego według wzoru określonego przez operatora pocztowego. Brak udzielenia pełnomocnictwa pocztowego może uniemożliwić odebranie korespodencji, a w szczególności korespondencji awizowanej. Najemca wyraża zgodę na przyjmowanie korespondencji oraz jej obsługę przez Startoffice.pl sp. z o.o.

5. Obowiązek przyjmowania korespondencji przez Wynajmującego następuje w dniu następnym od daty spełnienia obowiązku określonego w § 3 ust. 4.

6. O przyjęciu korespondencji Wynajmujący zawiadamia Najemcę w ciągu 24 godzin od czasu przyjęcia korespondencji. Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie: dnia przyjęcia korespondencji, nadawcę korespondencji lub skan korespodencji, gdy Najemca wybrał taką usługę.

7. Najemca zobowiązany jest odebrać przyjętą przez Wynajmującego korespondencję w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia określonego w § 3 ust. 6.

8. Najemca może odebrać korespondencję u Wynajmującego osobiście lub poprzez osobę, która została upoważniona przez Najemcę do osobistego odbioru korespondencji. Lista osób upoważnionych do osobistego odbioru korespondencji została określona w Załączniku nr 1 do przedmiotowej Umowy.

9. Na żądanie Najemcy za dodatkowym wynagrodzeniem, Wynajmujący przesyła przyjętą korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej. Najemca składając ww. żądanie, wskazuje jednocześnie adres na jaki Wynajmujący prześle przyjętą korespondencję. Wysyłka korespondencji następuje w ciągu 48 godzin od dnia doręczenia żądania. Wysyłka następuje w formie listu poleconego, chyba że Najemca wyraził inną wolę.

10. Jeżeli korespondencja opłacana jest w formie opłaty przerzuconej na adresata, a Najemca nie uiścił tej opłaty, a przesyłka została przyjęta przez Wynajmującego, kwotę opłaty Wynajmujący doliczy Najemcy do najbliższego czynszu.

11. Najemca obowiązany jest poinformować Wynajmującego o toczących się wobec niego postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, karnych, administracyjnych lub innych postępowaniach ze względu na to, iż korespondencja do organów prowadzących postępowanie lub stron postępowania będzie przesyłana do Wynajmującego i często zawiera ściśle określone terminy udzielenia odpowiedzi, złożenia pisma, apelacji, zażalenia, skargi czy odwołania, którym uchybienie wiąże się z negatywnymi skutkami procesowymi. Zawiadomienie następuje niezwłocznie po tym jak Najemca mógł się dowiedzieć o takim postępowaniu, a jeśli sam postępowanie zainicjował – niezwłocznie po złożeniu ( wysłaniu ) przez Najemcę pisma inicjującego postępowanie. W razie niedopełnienia tego obowiązku Najemca nie może powoływać się na to, że zbyt późno zapoznał się z treścią korespondencji i z tego powodu wynikły określone dla niego negatywne skutki ( np. zbyt późno otrzymał korespondencję i nie zdążył w terminie wnieść apelacji czy odwołania ). Przepis ten stosuje się także w przypadku gdy Wynajmujący zobowiązany jest do otwarcia korespondencji lub jej odbioru w pocztowej placówce oddawczej.

12. W przypadku braku odbioru korespondencji przez Najemcę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia określonego w § 3 ust. 6 Wynajmujący będzie naliczał opłaty za przechowywanie korespodencji zgodnie z § 10.

13. Wynajmujący ma prawo odmowy przyjęcia przesyłek o masie przekraczającej 10 kg lub gdy którykolwiek z jej wymiarów przekracza 1 metr a także gdy przesyłki zawierają towary łatwo psujące się, broń, materiały pirotechniczne, materiały łatwopalne i pornograficzne.

14. Wynajmującemu przysługuje prawo do wstrzymania świadczenia usług ( w tym przyjmowania korespondencji Najemcy ) w razie opóźnienia się przez Najemcę z zapłatą czynszu o co najmniej 14 dni. W takim wypadku przechowywanie korespodencji oraz innych rzeczy Najemcy następuje na jego koszt oraz ryzyko.

15. Wynajmujący nie odbiera przesyłek za pobraniem oraz przekazów pocztowych adresowanych do Najemcy.

16. Wynajmujący będzie świadczył usługi opisane w Umowie oraz Regulamienie od poniedziałku do piątku od godziny ___ do godziny ___ z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy oraz dnia następującego po dniu wolnym od pracy i dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy.

§4 – OTWARCIE KORESPONDENCJI

1. Najemca może upoważnić i zobowiązać Wynajmującego oraz Startoffice.pl sp. z o.o. do otwarcia korespondencji przyjętej przez Wynajmującego. W tym celu Najemca wystawia i doręcza Wynajmującemu pełnomocnictwo według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. W ciągu 24 godzin od przyjęcia przez Wynajmującego korespondencji, Wynajmujący przesyła skany otwartej korespondencji Najemcy według reguł określonych w § 10 dla poszczególnych pakietów.

3. W przypadku gdy przesłanie kolejnego skanu korespondencji otwartej spowodowałoby przekroczenie limitu, Wynajmujący zawiadomi o tym Najemcę. Najemca może albo wykupić przesłanie kolejnych stron albo odebrać korespondencję osobiście lub zażądać przesłania korespondencji.

4. Wynajmujący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i poufności korespondencji pocztowej, za wyjątkiem sytuacji gdy ujawnienia treści zawartych w korespondencji zażądają uprawnione do tego organy władzy publicznej.

§5 – ODBIÓR KORESPONDENCJI POCZTOWEJ W POCZTOWEJ PLACÓWCE ODDAWCZEJ ( AWIZA )

1. Wynajmujący nie ma obowiązku odbierania korespondencji w pocztowej placówce oddawczej w przypadku stwierdzenia nieobecności. Dotyczy to także sytuacji, gdy listonosz pozostawi zawiadomienie, w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki niezarejestrowanej, której kształt lub wymiary nie pozwalają na jej włożenie do skrzynki oddawczej.

2. W przypadku pozostawienia przez listonosza awizo, Wynajmujący zawiadamia o tym Najemcę. Najemca w takim wypadku obowiązany jest odebrać przesyłkę ze wskazanej na awizie placówki oddawczej we własnym zakresie.

3. Strony mogą ustalić, za odrębnym wynagrodzeniem określonym w § 10, iż Wynajmujący może odebrać przesyłkę w pocztowej placówce oddawczej w przypadku pozostawienia przez listonosza awizo. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest wystawić Wynajmującemu pełnomocnictwo pocztowe.

§6 – USŁUGA POKOJU KONFERENCYJNEGO

1. Usługa pokoju konferencyjnego będzie świadczona na rzecz Najemców według kolejności zgłoszeń.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 winno być pod rygorem nieważności złożone w formie e-mail lub za pośrednictwem strony Wynajmującego, na co najmniej dwadzieścia cztery godziny przed terminem skorzystania z sali konferencyjnej.

3. W przypadku gdy Najemca przekroczy czas korzystania z sali konferencyjnej wskazany w zgłoszeniu, stawka za każdą następna rozpoczętą godzinę będzie zgodna z § 10.

4. Opłaty za korzystanie z sali konferencyjnej, będą naliczane w pełnej wysokości za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z sali konferencyjnej.

5. W przypadku nie skorzystania z wynajmu sali konferencyjnej, mimo zgłoszenia takiego zamiaru – Wynajmujący poniesie konsekwencje takie jakby podjął się wynajmu sali konferencyjnej, czyli zapłaci pełną stawkę zgodną z § 10 lub odpowiedni czas zostanie rozliczony z przysługujących Najemcy godzin w ramach miesięcznego ryczałtu, chyba że Najemca o zaistniałym fakcie poinformuje Wynajmującego na minimum 24 godziny przed zarezerwowaną godziną odwoła rezerwację.

6. W ramach Umowy Najmu i w ramach uiszczanego przez Najemcę czynszu, Wynajmujący umożliwi Najemcy korzystanie z sali konferencyjnej, przez liczbę godzin wynikającą z wybranego pakietu. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu nie mogą być później ani wcześniej wykorzystywane. Brak korzystania z sali konferencyjnej nie ma żadnego wpływu na wysokość należnego lub zapłaconego czynszu.

7. Najemca ma prawo korzystać z Lokalu tylko i wyłącznie w celu wykonywania czynności biurowych, administracyjnych, rachunkowych i księgowych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Najemca w pełni akceptuje fakt, że z Lokalu i sali konferencyjnej mogą korzystać również inni Najemcy i w związku z tym może ona być niedostępna, zajęta lub wykorzystywana przez innego najemcę i Najemca nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostępność, zajęcie lub wykorzystywanie sali konferencyjnej.

8. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co dzieje się z przedmiotami wniesionymi przez Najemcę do sali konferencyjnej, w szczególności jego dokumentami firmowymi, pieczęciami, papierami, księgami rachunkowymi, fakturami, dokumentacją podatkową itp.

9. Sala konferencyjna może zostać zarezerwowana w godzinach pracy biura. Rezerwacja sali konferencyjnej poza godzinami pracy biura jest możliwa w przypadku dokonania rezerwacji co najmniej czterdzieści osiem godzin przed terminem skorzystania z sali konferencyjnej i po dokonaniu przedpłaty za rezerwację sali konferencyjnej poza godzinami pracy biura.

§7 – ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Najmu zawartej na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z tym że okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Najmu zostało doręczone drugiej Stronie. Umowy zawartej na czas określony strony nie mogą wypowiedzieć z wyjątkiem prawa Wynajmującego określonego §7 ust. 2.

2. Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy zawartej na czas określony oraz nieokreślony bez okresu wypowiedzenia w razie:

3. Wynajmujący i Najemca może rozwiązać Umowę Najmu poprzez oświadczenie złożone na adres e-mail drugiej strony określone w Umowie Najmu.

4. Z datą rozwiązania Umowy Najmu Najemca traci prawo do posługiwania się adresem wskazanym w § 2 pkt.1. Zapłacone wynagrodzenie w przypadku rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi.

5. Z datą rozwiązania Umowy Najmu Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zmiany miejsca prowadzenia działalności oraz zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego określonego w § 2 pkt.1 w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

6. Najemca zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu w terminie 14 dni od rozwiązania przedmiotowej umowy kopię dokumentacji potwierdzającej zmianę adresu siedziby firmy wraz z potwierdzeniem ich złożenia w odpowiednich urzędach lub sądach.

7. W przypadku braku doręczenia przez Najemcę dokumentów opisanych w § 7 ust 6, z tytułu dalszego korzystania z przedmiotu Umowy Najmu bez tytułu prawnego, w sposób bezumowny, Wynajmującemu przysługuje kara umowna od Najemcy w wysokości 30 zł za każdy kolejny dzień do kwoty 20.000,00 zł. Zastrzeżona kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wyższej wysokości.

8. Przywrócenie umowy z Najemcą, z którym Wynajmujący rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie Najemcy podlega dodatkowej opłacie określonej w § 10. W takim przypadku Wynajmujący może także zażądać uregulowania wszelkich zaległości oraz opłacenia czynszu z góry na minimum 3 miesiące.

9. Wynajmujący uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu za wyjątkiem cen podstawowych. O zmianie postanowień Regulaminu Najemca zostanie powiadomiony poprzez otrzymanie wiadomości e-mail. Najemca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie postanowień Regulaminu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie spowoduje, że zmienione postanowienia Regulaminu znajdą zastosowanie do Najemcy od dnia ich wprowadzenia.

10. Po rozwiązaniu umowy Najemca zobowiązany jest do odbioru adresowanej do niego korespodencji oraz rzeczy znajdujących się w posiadaniu Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy.

11. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłat.

§8 – KONTAKT MIĘDZY STRONAMI

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelki kontakt między Stronami odbywać się będzie w formie elektronicznej oraz telefonicznej na dane wskazane w Umowie Najmu.

2. Momentem doręczenia wiadomości w formie elektronicznej ( e-mail ) jest moment w którym wprowadzono tą wiadomość do środka komunikacji elektronicznej.

3. Strony zgodnie ustalają, że Najemca ma możliwość zapoznać się z treścią wiadomości wysyłanych drogą mailową na bieżąco.

4. O każdorazowej zmianie adresów mailowych, numerów telefonów lub innych danych kontaktowych Strony mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zmiany danych”, nie później niż 2 dni przed planowaną zmianą. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków wiadomości wysłane na stary adres uważa się za skutecznie doręczone.

5. Najemca obowiązany jest do niezwłocznego informowania Wynajmującego o zmianach wszelkich danych ewidencyjnych lub rejestrowych. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

§9 – CZYNSZ

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony podlega miesięcznym płatnością na rachunek bankowy Wynajmującego do 10-tego dnia każdego miesiąca, natomiast umowa zawarta na czas określony podlega płatności z góry.

2. Datą zapłaty czynszu jest data uznania rachunku bankowego Wynajmującego kwotą czynszu.

3. Wynajmujący wystawia Najemcy fakturę VAT w formie elektronicznej, które przesyła na adres e-mail Najemcy, na co Najemca wyraża zgodę. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy.

4. Za pierwszy pełen okres rozliczeniowy Najemca zapłaci czynsz do dnia zawarcia Umowy Najmu gotówką lub przelewem ( na zasadach określonych w § 9 ust. 2).

5. Wynajmującemu od dnia nabycia uprawnienia do dochodzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługuje na mocy art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych prawo do dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącą równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

6. W przypadku dokonywania opłat miesięcznie i rozwiązaniu umowy w trakcie trwania miesiąca, to uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku czynności podejmowanych przez uprawnione do tego organy w Lokalu względem Najemcy (np: kontrole, przeszukiwania, poszukiwania majątku), Najemca pokryje koszty udziału Wynajmującego w przeprowadzanych czynnościach. Cena udziału przez Wynajmującego w przeprowadzanych czynnościach, jak i też za pozostałych usług dodatkowych została wskazana w § 10.

§10 – Cennik

1. CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH PRZY MIESIĘCZNYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM:

1) PAKIET STANDARD 49 zł

2) PAKIET GOLD 89 zł

3) PAKIET PLATINIUM 199 zł

2. CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH PRZY ROCZNYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM:

1) PAKIET STANDARD 39 zł

2) PAKIET GOLD 79 zł

3) PAKIET PLATINIUM 179 zł

3. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH:

Wszelkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

§11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory mogące wynikać z Umowy Najmu lub z Umową Najmu związane, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej wygaśnięciu, zerwaniu, wypowiedzeniu, odstąpieniu będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wynajmującego ograniczona jest do kwoty jednokrotnego miesięcznego czynszu.

3. Wykonywanie Umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi osób, którymi będą się posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich podwykonawców, pracowników swoich i swoich podwykonawców, jak i innych osób) (dalej zwane „Personelem”). W związku z tym Strony będą wymieniać się danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do administratora). W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych RODO, Strona przekazująca dane osobowe Personelu („Strona przekazująca”) zobowiązuje się i jest upoważniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Personelu („Strona Otrzymująca”) informacji wskazanych w art. 14 RODO.