REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego startoffice.pl
4. Startoffice – serwis internetowy dostępny pod start office.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zawierać umowy najmu wirtualnego biura oraz umowy na prowadzenie księgowości;
5. Usługi – usługi prezentowane w serwisie start office.pl;
6. Umowa najmu – umowa najmu, zawarta pomiędzy KD Capital Partners Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Startoffice;
7. Warunkowa zgoda na rejestrację firmy – warunkowa zgoda na rejestrację firmy, zawarta pomiędzy KD Capital Partners Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Startoffice
8. Umowa o prowadzenie książki przychodów i rozchodów – umowa o prowadzenie książki przychodów i rozchodów, zawarta pomiędzy KD Capital Partners Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Startoffice
9. Umowa o prowadzenie księgi handlowej – umowa o prowadzenie księgi handlowej, zawarta pomiędzy KD Capital Partners Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Startoffice
10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
-Umowy najmu, określające w szczególności wybrany pakiet świadczenia usług, tj. Pakiet Standard, Gold lub Platinium, dane firmy, od kiedy umowa ma obowiązywać, tryb płatności oraz zasady współpracy między biurem a Klientem
– Warunkowej zgody na rejestrację firmy – określające w szczególności wybrany pakiet świadczenia usług, tj. Pakiet Standard, Gold lub Platinium, okres obowiązywania warunkowej zgody, wysokość wpłaty, zasady współpracy między biurem a Klientem
– Umowy o prowadzenie książki przychodów i rozchodów – określające w szczególności stawki za prowadzenie książki przychodów i rozchodów, dane firmy, zasady współpracy między biurem a Klientem
– Umowa o prowadzenie księgi handlowej – określające w szczególności stawki za prowadzenie księgi handlowej, dane firmy, zasady współpracy między biurem a Klientem

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem startoffice.pl
2.2. Serwis internetowy, działający pod adresem startoffice.pl prowadzony jest przez spółkę KD Capital Partners Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000502789 NIP: 5252582085
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu Internetowego.
2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka KD Capital Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu startoffice.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o usługach podane na stronie internetowego serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z serwisu internetowego

3.1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Startoffice.pl pod linkiem: https://startoffice.pl/umowa-2/https://startoffice.pl/warunkowa-zgoda/https://startoffice.pl/umowa-najmu/https://startoffice.pl/warunkowa-zgoda-na-rejestracje-firmy-promesa-ns/.
3.2. Warunkiem zawarcia umowy pkt. 3.1 zwanej dalej umową główną jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3. KD Capital Partners Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do zawarcia umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie wypełniania formularza dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) istnieje uzasadnione ryzyko, że firma naruszałaby postanowienia umowy głównej
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
d) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura wypełniania formularza danych

4.1. W celu zawarcia Umowy najmu (https://startoffice.pl/umowa-2/ ; https://startoffice.pl/umowa-najmu/) za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową startoffice.pl, wypełnić formularz o dane firmy (nazwę, NIP, REGON, numer KRS, adres), dane osoby reprezentującej firmę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu), opcjonalnie dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji, dokonać wyboru pakietu oraz trybu płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. W celu zawarcia warunkowej zgody na rejestrację firmy (https://startoffice.pl/warunkowa-zgoda/ ;
https://startoffice.pl/warunkowa-zgoda-na-rejestracje-firmy-promesa-ns/) za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową startoffice.pl, wypełnić formularz o dane Klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy), wpisać planowaną nazwę firmy oraz dokonać wyboru pakietu i trybu płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. W celu zawarcia umowy na prowadzenie książki przychodów i rozchodów (https://startoffice.pl/umowa-o-prowadzenie-kpir/) za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową startoffice.pl, wypełnić formularz o dane Klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email), wpisać dane firmy (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS) oraz wybrać datę, od której umowa ma obowiązywać, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.4 W celu zawarcia umowy na prowadzenie księgi handlowej (https://startoffice.pl/umowa/) za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową startoffice.pl, wypełnić formularz o dane Klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email), wpisać dane firmy (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS) oraz wybrać datę, od której umowa ma obowiązywać, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.5. Wybór zamawianej Usługi przez Klienta jest dokonywany poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, na wskazany adres mailowy wysłana zostanie wiadomość dotycząca złożonego Zamówienia. Mail będzie zawierać:
a) załącznik w postaci wygenerowanej automatycznie umowy głównej wraz z umową powierzenia danych osobowych
b) automatycznie wygenerowaną wiadomość tekstową
4.5. W celu wysłania formularza konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KD Capital Partners Sp. z o.o. Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dalszymi instrukcjami postępowania celem zawarcia umowy głównej
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania Klienta opłaty za FV proforma oraz po podpisaniu dokumentów przez obie strony umowy.
4.9. Umowa zawierana jest w języku polskim.

V. Zawarcie i podpisanie umowy

5.1. Zawarcie umowy jest ograniczone do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta korespondencyjnie lub osobiście w jednej z siedzibie biura. W zależności od tego, na którą lokalizację została zawarta umowa wyróżnia się:
a) biuro przy ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 w Warszawie
b) biuro przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 w Warszawie
5.2. Do zawarcia umowy w siedzibie biura KD Capital Partners Sp. z o.o. niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości bądź stosownego pełnomocnictwa upoważniającego do podpisywania umowy w imieniu firmy Klienta.
5.3. Do zawarcia umowy korespondencyjnie, niezbędne jest wydrukowanie umowy głównej w 2 egzemplarzach, podpisanie jej oraz wysłanie na adres w zależności od wybranej lokalizacji:
a) ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 w Warszawie
b) ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 w Warszawie
5.4 KD Capital Partners Sp z o.o. ( Startoffice ) po otrzymaniu wpłaty oraz umowy wysłanej korespondencyjnie od Klienta, podpisuje umowę główną i odsyła jeden egzemplarz umowy na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny usług podawane są w złotych polskich, w kwocie netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego podanego na fakturze proforma,
b) gotówką w siedzibie biura.
6.3 Płatności za wynajem wirtualnego biura pobierane są z góry, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez KD Capital Partners Sp. z o.o. przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące warunkowej zgody na rejestrację firmy

8.1. KD Capital Partners Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność „warunkowej zgody na rejestrację firmy” Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@startoffice.pl. KD Capital Partners Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. KD Capital Partners Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KD Capital Partners Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, mailowo :biuro@startoffice.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie stratoffice.pl
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
9.5. KD Capital Partners Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych

10.1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Startoffice.pl zapytanie, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
10.2. Z chwilą wysłania zapytania, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Startoffice.pl w celu wykonania Usługi.
10.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania.
10.4. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
10.5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta celem odpowiedzi na zapytanie lub zawarcia umowy głównej jest KD Capital Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2 lok. 31.
10.6. Klient, korzystający z usług oferowanych przez KD Capital Partners Sp. z o.o., dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na:
– przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez KD Capital Partners Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. KD Capital Partners Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do:
a. wykorzystania danych oraz informacji przekazanych przez Klienta wyłączne w celu realizacji Usługi,
b. przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta,
c. nieudostępniania danych pozyskanych w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
10.7. Szczegółowe informacje dot. procedury ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej https://www.startoffice.pl

XI. Postanowienia końcowe

11.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie startoffice.pl, w tym: artykuły, dokumenty, umowy, projekty pism lub inne opracowania, stanowią autorskie prawa majątkowe należące do Kancelarii i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).